معتاد

آموزش تست اعتیاد در خانه (تصویری)

آموزش تست اعتیاد در خانه (تصویری)

برای تشخیص مصرف یا عدم مصرف مواد شیمیایی تغیر دهنده خلق در یک فرد، راه های تخصصی فراوانی مانند توجه به تغیرات فیزیولوژیک (مانند تغیر سایز مردمک، سرخی چشم، بارداری...
0